2021/03/27

سرچشمه پیدایش فتنه ها در جوامع اسلامی ، بیان حضرت علی (ع) در حکمت ۴۱۹ نهج البلاغه

2021/03/27

سرچشمه پیدایش فتنه ها در جوامع اسلامی ، بیان حضرت علی (ع) در خطبه ۵۰ نهج البلاغه

2021/03/27

راه زدودن ترس و وحشت [ روش برخورد با امور دشوار دنیا ]، بیان حضرت علی (ع) در حکمت ۱۷۵ نهج البلاغه

2021/03/27

دِین اغنیا به فقرا ( حقّ فقیر در مال غنی )، بیان حضرت علی (ع) در حکمت ۳۲۸ نهج البلاغه

2021/03/27

دو نعمت پایدار [ بی اعتباری این دو نعمت ]، بیان حضرت علی (ع) در حکمت ۴۲۶ نهج البلاغه

2021/03/27

دو امان از عذاب الهی ( وجود پیامبر(ص) – استغفار )، بیان حضرت علی (ع) در حکمت ۸۸ نهج البلاغه

2021/03/27

دعایی برای طلب باران ، بیان حضرت علی (ع) در خطبه ۱۱۵ نهج البلاغه

2021/03/27

درد دل با پیامبر در سوگ زهرا (س) ، بیان حضرت علی (ع) در خطبه ۲۰۲ نهج البلاغه

2021/03/27

حقوق متقابل پدر و فرزند ، بیان حضرت علی (ع) در حکمت ۳۹۹ نهج البلاغه

2021/03/27

پیام هر روز فرشته الهی ، بیان حضرت علی (ع) در حکمت ۱۳۲ نهج البلاغه

2021/03/27

پروا از خداوند و استقبال از مرگ [ اندرزی بسیار حکیمانه ] ، بیان حضرت علی (ع) در حکمت ۲۰۳ نهج البلاغه

2021/03/27

بهترین عطرها (مشک)، بیان حضرت علی (ع) در حکمت ۳۹۷ نهج البلاغه

2021/03/27

بهترین روش در فتنه ها [ موقعیت ها و موضع گیری ها ] ، بیان حضرت علی (ع) در حکمت یکم نهج البلاغه

2021/03/27

این چهار جفت ملازم را در یابید ، بیان حضرت علی (ع) در حکمت ۱۳۵ نهج البلاغه

2021/03/27

انواع پرستش خداوند [ عبادت آزادگان و احرار و بردگان ] ، بیان حضرت علی (ع) در حکمت ۲۳۷ نهج البلاغه