2024/05/01

اینفوگرافی با موضوع از ستون مداوم تا ستون محافظ ویژگی های نمازگزاران حقیقی در مدیریّت آفات دنیا گرایی ( سوره معارج ۱۹ الی ۳۵ )، تحقیق و تدبّر حجت الاسلام علی رجبی ، طراح مهندس نصیری