پاسخ صوتی استاد حجت الاسلام علی رجبی پیرامون سوال دانشجویان ، آیا اسلام برده داری را مورد تایید قرار داده است ؟