هشدار نسبت به چهار نوع امتحان ، تدبر در حکمت ۱۱۶ نهج البلاغه