تحقیق با موضوع راز صلب و ترائب، تهیه شده توسط گروه پژوهش فصّلت