بلای سخت تر ، قلب بیمار و نعمت برتر ، تقوای قلب ،‌در کلام امام علی (ع)